Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Etická výchova

Dnešním dětem se svět zdá být snadným a rychlým. Především při pohledu na televizi nebo nad počítačovou hrou lze všechno objevit nebo získat rychle a snadno, několika kliknutími. My dospělí víme, že opravdový život takový není, cesta ke skutečným hodnotám je zdlouhavá a obtížná.  Projekt Etická výchova má děti s pomocí her a zklidnění nad příběhy z historie našeho regionu, národa a evropského křesťanství, k takovému poznání přivádět.

Díky úzké spolupráci s rodiči nabídneme výchovu a vzdělávání inspirované přirozeným pohledem na historii člověka a jeho život. Jedná se o proces, v němž dítěti předložíme pomoc v realizaci sebe sama a vědomí výhod prosociálního postoje k ostatním. Jde o jednotu všech možných aspektů života:

 • dítě zná samo sebe, rozhoduje se vědomě a zodpovědně,
 • dítě má plán vlastního života, uskutečňuje ho s pocitem, že mnoho záleží na něm samotném,
 • dítě má úctu k druhému člověku.

Naší snahou je vychovat dítě v harmonickou osobnost, která si uvědomuje:

 • Vím, co je pro mě dobré (moudrost).
 • Vím, jak toho dosáhnout (obezřetnost).
 • K dovršení cíle musím postupovat vytrvale (vytrvalost).
 • Když mám úspěch, vím, že za to nevděčím jen sobě (pokora).
 • Když mi něco nejde, neodradí mě to (statečnost).
 • Znám sebe a své místo na světě (láska k sobě sama).
 • Znám ale i místo ostatních a respektuji je (láska k ostatním).
 • Znám hranice své svobody (spravedlnost).

Základními ctnostmi, k nimž děti vedeme, jsou zejména poslušnost, pořádek, pravdomluvnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost. Tyto ctnosti dětem vysvětlujeme na praktických činnostech dne, na které si děti postupně navyknou, zejména z oblasti pořádku (vše má své místo), hygieny, stravování a spaní. Získání těchto dobrých návyků a etických vlastností je nejlepším předpokladem pro budoucí život a dobré studijní výsledky.

Hlavní motivací naší práce je příběh, který v příběhu J.C. Bermeje vyprávěl starý indián:

„Chlapče, ta bitva v každém z nás, je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“  Vnuk o tom chvíli přemýšlel a pak se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ „Ten, kterého pravidelně krmíš“, odpověděl starý indián."

Propagační leták

 

V čem jsme jiní

 • Podporujeme návrat k tradičním hodnotám naší společnosti
 • Etická výchova se v co nejširším rozsahu promítne v řízené činnosti
 • Komunitní školka - otevřená lidem z okolí
 • Podporujeme sounáležitost a úctu k našemu městu, k regionu…, k jeho kultuře, k tradicím a k hodnotám

 

Co přinese dětem

 • Třída s menším počtem dětí
 • Větší časový prostor na prožití zážitků
 • Větší časový prostor na důkladnější „prozkoumávání a řešení „ nabízených témat
 • Trénink na životní překážky a jejich zvládání
 • Trénink, jak být odolný, zvládat prohry i výhry v běžném životě

 

Co přinese Vám rodičům

 • Rodič se aktivně zapojí
 • Sdílení témat v komunitě rodičů
 • Rodičovská „kavárnička“

 

 

 

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit